יום רביעי, 27 בינואר 2016

תקנות התעבורה אופניים עם מנוע עזר (אופניים חשמליים)הגדרה"אופניים עם מנוע עזר" – אופניים בעלי שני גלגלים המורכבים זה אחרי זה, שמותקן בהם מנוע חשמלי, ושהתקיימו בהם כל אלה:

(1)  ההספק המרבי של המנוע אינו עולה על 250 וואט.

 (2) המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושות האופניים.

  (3)כוח המנוע יורד עם העלייה במהירות האופניים, ומפסיק את פעולתו כאשר מהירות האופניים עולה על 25 קמ"ש.

(4)   מותקן בהם:

    (א)   צופר או פעמון.

    (ב) פנס קדמי בעל תאורה לבנה בהתאם לתקנה 132(1).

    (ג) פנס אחורי בעל תאורה אדומה בהתאם לתקנה 132(2).

    (ד) מחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים בהתאם לתקנה 132(3).

    (ה) מחזיר אור מאחור בהתאם לתקנה 1303.(5) אם הם אופניים שנרכשו לפני יום ג' בתמוז התשע"ד (1 ביולי 2014) (להלן בתקנה זו ובסימן ב'3 בפרק השני המועד הקובע( –

   (א( הם עומדים בדרישות תקן אירופי EN15194 (להלן – התקן האירופי), העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים בשעות עבודתו הרגילות ומשקלם הכולל אינו עולה על 30 ק"ג.

   ( לא מורכבת בהם מצערת המאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע באמצעות היד.(6) אם הם אופניים שנרכשו במועד הקובע או לאחריו

   (א)   הם עומדים בדרישות קן רשמי ת"י 15194 – אופניים: "אופניים עם מנוע עזר חשמלי – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה" (להלן – התקן הרשמי), כתוקפו מזמן לזמן, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שכתובתו http://www.mot.gov.il/. בהעדר הפניה כאמור לא יהיה תוקף לתקן הרשמי לעניין תקנות אלה.

   (ב)   מורכבת בהם מצערת המאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע באמצעות היד, המפסיקה את פעולתה במהירות העולה על 6 קמ"ש.

(7)   הם מסומנים בתווית בהתאם לדרישות התקן האירופי והתקן הרשמי כאמור בפסקאות (5)(א) ו-(6)(א), לפי העניין.39טזלא ינהג אדם באופניים שבהם מותקן מנוע עזר או יחזיק בהם בבעלותו, בין אם מתקיימות בהם פסקאות (5)(א) ו-(6)(א) בהגדרת אופניים עם מנוע עזר ובין אם לאו, אלא אם כן

(1)  מלאו לו ארבע עשרה שנים או יותר.

(2)  באופניים כאמור התקיימו הדרישות האלה:

   (א)   אם נרכשו לפני המועד הקובע

       (1) המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושות האופניים בלבד.

       (2) מסומן על גביהם מספר השלדה וסימון לפי התקן האירופי, לרבות סימון ההספק המרבי של המנוע החשמלי והמהירות המרבית של האופניים.

         יראו אופניים המסומנים לפי פסקת משנה (2) כאילו

         נרכשו לפני המועד הקובע זולת אם מספר השלדה,

         תאריך הייצור או אמצעי זיהוי אחר על האופניים מעידים אחרת.

   (ב) אם נרכשו במועד הקובע או לאחריו

      (1) המצערת אינה מאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע במהירות העולה על 6 קמ"ש.

      (2) מסומן על גביהם מספר שלדה וסימון בר-קיימא של המילים "אופניים עם מנוע עזר".

(3) הודבקה עליהם תווית בהתאם למאפיינים והמידות של הסימון שבתוספת הארבע עשרה, שתמוקם במקום מרכזי וגלוי לעין על גבי שלדת האופניים.39יזנהג אדם באופניים שבהם מותקן מנוע עזר או החזיק בהם בבעלותו לפי תקנה 39טז,

יהיה פטור

(1)  מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה.

(2)  מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10(א) לפקודה.


תגובה 1:

  1. חבל על כל תגובה שתכף ומיד נמחקת על ידי בעלי ה׳בלוג׳ ההזוי הזה שכל תפקידו רק למכור את מה של יבואן כדאי ולא מה שבאמת כדאי ודרוש לרוכבי הכביש והשטח בישראל. יום עצמאות שמח לתפארת מדינת ישרהל.

    השבמחק