יום רביעי, 14 במאי 2014

חוקים ותקנות רוכבי אופניים

 ריכוז חוקים ותקנות לרוכבי אופניים 

** לאופניים חשמליים ישנה תוספת תקנות לעיונך

 חוקים ותקנות רוכבי אופניים

מאמר זה נותן לקוראיו את כל החשוב לדעת אודות חוקים ותקנות הקשורות לרוכבי אופניים לטובת שיפור הזהירות בדרכיםולמניעת תאונות אופניים. קראו את החוקים והגבירו את הזהירות בדרכים על האופניים.

הערת צוות מדריכים בדרכים: החוקים מדי פעם לא עדכניים ונחקקו מזמן בתנאים שונים של תחבורה.
לא כולם נכונים בטיחותית. אנחנו פועלים מדי יום בכדי להשפיע ולשנותם לטובת בטיחות הרוכבים.
 

חוקים הנוגעים לרכיבה על אופניים:

א.עלייה וישיבה נכונה על האופניים – איסור הרכבה ושתי ידיים על הכידון.
ב.רכיסת קסדה – חובה על קטין לרכוס קסדה בכל דרך , בגיר מחויב רק בדרך שלא עירונית או בפעילות  ספורטיבית.
ג.רכיבה לצד המדרכה – יש לרכב בצד ימין של הכביש, סמוך לשפת המדרכה.
ד.שמירת מרחק – בין רוכב לרוכב יש לשמור מרחק של 2 זוגות אופניים.
ה.הורדת אופניים לכביש – בעת הורדת אופניים לכביש ראשית יש להוריד את הגלגל האחורי ולאחר מכן את הגלגל הקדמי.
ו.מקומות מותרים ואסורים לרכיבה:
               1.כביש – מותר
               2.מדרכה – אסור
               3. על המדרכה ובמעבר חצייה יש ללכת לצד האופניים
ז.רכיבה בקבוצה – בקבוצה יש לרכוב בזה אחרי זה בטור עורפי ולא בשורה, זה על יד זה.
ח.שמירה על שדה ראייה פתוח – בעת הרכיבה יש להסתכל לכל הצדדים, יש להמנע מהפרעות לעיניים (קסדה,כובע).
ט.עצירה לפני מעברי חצייה ומתן זכות קדימה להולכי הרגל – במפגש עם מעבר חציה יש לעצור את האופניים  
עצירה מוחלטת, להוריד את הרגליים אל הקרקע,ואם יש הולך רגל,לתת לו לעבור.
י.עקיפה נכונה- בעת עקיפת רכב חונה יש להסתכל לאחור ולבדוק שאין מכוניות עוקפות. יש לבצע את העקיפה
צמוד למכונית,מצדה השמאלי, ולחזור במהירות לנתיב הנסיעה סמוך למדרכה.
יא.ציות לתמרורים – יש לציית לתמרורים ולפעול על פי ההנחיות.

 


רוכב אופניים – תקנות התעבורה:

(65ג) תקנה 65ג לפקודת התעבורה -
א.לא ירכב אדם על אופניים, ולא ירכיב אדם אחר, אלא אם כן הם חובשים קסדת מגן העומדת בדרישות שקבע שר התחבורה והבטיחות בדרכים (בפקודה זו – השר), הקשורה ברצועה שתמנע את נפילתה בשעת הנסיעה. ואולם חובת חבישת קסדת מגן כאמור לא תחול על בגיר בדרך עירונית כהגדרתה לפי פקודה זו אלא בעת פעילות ספורטיבית בעיקרה.
ב.בגיר שהוא הורה, אפוטרופוס או שבהשגחתו קטין, לא יניח לקטין כשהוא במחיצתו לעבור על הוראות סעיף קטן (א).
ג.בעל עסק שבו נמכרים אופניים יציג במקום בולט בעסקו, בצורה שיקבע השר, הודעה המפרטת את הוראות סעיף זה בסעיף זה, "אופניים" – לרבות גלגשת (skateboard), גלגיליות (rollerskates), גלגיליות להב (rollerblades), קורקינט חשמלי כהגדרתו לפי פקודה זו, ולמעט תלת-אופן.
 
(82) תקנה מספר 82 – נוהג רכב חייב להחזיק בידו את ההגה או הכידון, כל עוד הרכב בתנועה, אולם הוא רשאי להסיר יד אחת מההגה אם עליו לעשות בה דבר מה להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה.

(121) תקנה מספר 121 – לא יוביל רוכב על אופניים חבילה, צרור או חפץ המונעים ממנו או העלולים למנוע ממנו שליטה מלאה על רכבו או שהם עולים באורכם על 70 ס"מ. חורגים מחוץ לחלק הקדמי או החלק האחורי של האופניים.

(122) תקנה מספר 122 – הרוכב לא ייסע בצידו של רכב אחר, לרבות אופניים או אופנוע, אלא כדי לעוקפו או לעבור על פניו כדין.

(123) תקנה מספר 123 – רכיבה על אופניים:
א.לא ירכב אדם על אופניים אלא אם הם במצב תקין וראויים לשימוש.
ב.לא ירכב אדם על אופניים אלא על גבי המושב הקבוע המחובר אליהם.

(124) תקנה מספר 124 – הרכבת אנשים על אופניים:
א.הרוכב על אופניים לא ירכיב עליהם אדם, אלא אם הם עשויים לרכיבתם של אנשים במספר הרוכבים עליהם, ולא ירכב אדם על אופניים נהוגים בידי אחר אלא אם הם עשויים כאמור.
ב.על אף האמור בסעיף א , מותר להרכיב ילד שטרם מלאו לו 8 שנים על אופניים המצוידים במושב נפרד המבטיח את שלום הילד המורכב עליהם.
ג.מי שטרם מלאו לו 14 שנה לא ירכיב אחר על אופניים.

(125) תקנה מספר 125 – הובלת חפצים ונסיעה בצד הרכב:
א.לא יוביל רוכב על אופניים חבילה,צרור או חפץ המונעים ממנו, או העלולים למנוע ממנו, שליטה מלאה על האופניים.
ב.הרוכב על אופניים או תלת-אופן לא ירכב בצדו האחר של רכב אחר, לרבות אופנוע, אלא כדי לעוקפו או לעבור על פניו כדין.

(126) תקנה מספר 126 –
א.הרוכב על אופניים לא יאחז ברכב אחר הנע בדרך ולא יחבר אליו את רכבו באופן אחר.
ב.לא יגרור אדם באופניים.

(127) תקנה מספר 127 - הרוכב על אופניים ישמור על רווח בינו ובין רכב הנוסע לפניו, כדי שיספיק להיעצר מיד וללא חשש תאונה במקרה של עצירה או של מתן אות על ידי הרכב שלפניו.

(128) תקנה מספר 128 – הרוכב על אופניים ירכב קרוב ככל האפשר לשפתו הימנית של הכביש וינהג בזהירות , בייחוד בעוברו רכב עומד או בעוקפו רכב הנע באותו כיוון.

(129) תקנה מספר 129 –
א.לא ירכב אדם על מדרכה או על חלק מהדרך המיועד להולכי רגל בלבד, אולם מותר לו להסיע אופניים על המדרכה, אם אין בכך הפרעה להולכי רגל.
ב.הוקצב בדרך שביל מיוחד לאופניים וסומן בתמרור מתאים, לא ירכב רוכב אופניים בכל חלק אחר של הדרך אלא באותו השביל.

(130) תקנה מספר 130 – לא ירכב אדם על אופניים אלא אם הם מצויידים בכל עת ב:
1.בפעמון
2.במנגנון בלימה יעיל לעצירה
3.במחזיר אור אדום על הכנף האחורית הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות
4.בפס מאונך מחומר או בצבע אדום מחזיר אור ברוחב של 2.5 ס"מ לפחות ובאורך של 15 ס"מ לפחות , מאחורי האופניים.

(131) תקנה מספר 131 – הציוד המפורט בתקנה 130 יהיה בכל עת במצב תקין.

(132) תקנה מספר 132 – לא ירכב אדם על אופניים בזמן תאורה (בשעות החשיכה) , אלא אם:
1.מאיר בהם פנס קבוע מלפנים המפיץ אור לבן הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות מלפני הרכב.
2.מאיר בהם פנס קבוע המפיץ אור אדום מאחורי האופניים.
3.יש מחזיר אור בצבע ערמוני על דוושות האופניים.

(134) תקנה מספר 134 – סמכות שוטר:
מצא שוטר אופניים שרוכבים עליהם מתוך הפרת הוראות ותקנות שהותקנו על פי הפקודה, רשאי הוא להוציא את האוויר ואת השסתומים כדי למנוע המשך רכיבה עליהם מתוך הפרת הוראה כאמור.

(135) תקנה מספר 135 – תלת אופן – הוראות תקנות 123,126,127,128,129,130,131 ו-134 יחולו גם על תלת אופן. תקנה 129 רק א' ו-ג'.

(136) תקנה מספר 136 –  
(א) בזמן תאורה (בשעת חשכה) לא ירכב אדם על תלת אופן אלא אם נתקיימו הוראות אלה:
1. בתלת אופן שבו הגלגל היחידי נמצא לפנים-
א.מאיר בו פנס קבוע מלפנים ומפיץ אור לבן הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות מלפני הרכב.
ב.מאירים בו מפנים באור הנראה לעין במזג אויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות 2 פנסים המסמנים את רוחבו.
ג.מחזירור בצבע אדום , קבוע בו על הכנ, השמאלית מאחור, הנראה לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות.
2.בתלת אופן שבו הגלגל היחיד נמצא מאחור –
א.מאירים בו מלפני שני פנסים כאמור בפסקה 1.ב
ב.שני מחזירי אור בצבע אדום, קבועים בו מאחור על הכנף האחורית וכן על הארגז מצד שמאל, והם נראים לעין במזג אוויר נאה ממרחק של 150 מטר לפחות.
(ב) מחזירור בתקנה זו יהיה מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השנייה.מקווים שעזרנו לכם :)
צוות NEO